مبلغ اولیه جهت افتتاح حساب:  (ریال) 
مبلغ قسط:  (ریال) 
مدت سپرده گذاری:
روش پرداخت اقساط:


جمع مبلغ افتتاح حساب و کل اقساط پرداختی تا پایان دوره (به ریال):
مبلغ کل سود در پایان دوره (به ریال):
مبلغ کل سرمایه (اقساط + سود) در پایان دوره (به ریال):

توضیحات:
-----------
1- محاسبه سود با فرض اینکه مبلغ سود برداشت نشده و مجددا سپرده گذاری می گردد

2- نرخ محاسبه سود سپرده ها بر اساس نرخ اعلامی در بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا. در سال 90 می باشد

3- محاسبه سود از ابتدای ماه جاری می باشد